Guy Kawasaki từng nói: “Trong một nhóm khởi nghiệp, ta chỉ cần 3 người. Ta cần...