Đàn bà vô duyên mắng bạn tình là đồ bất lực vô dụng, còn đàn bà...