Hiệu ứng mỏ neo (anchoring effect) giải thích đơn giản là mọi người thường dựa vào...