Vào tháng trước khi Robert Kiyosaki đến Việt Nam, thật may mắn tôi đã có thời...