Brochure thì nhiều nơi làm, nhiều bạn làm và bản thân mình cũng đã làm nhiều...