Cách bạn và cha mẹ bạn xây dựng của cải sẽ khác nhau. Hẳn nhiên rồi....