Mảng là tập hợp các biến cùng kiểu dữ liệu, cùng tên nhưng có chỉ số...